แผ่นที่ ๑ : พุทธประวัติ
 
    เรื่อง  
นาที
  1. วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น รายละเอียด
09.00
  2. ประวัติความสำคัญของพระพุทธศาสนา ป.4 รายละเอียด
02.29
  3. พุทธประวัติ ป.4 ตอนที่ 1 รายละเอียด
12.21
  4. พุทธประวัติ ป.4 ตอนที่ 2 รายละเอียด
11.56
  5. MV พุทธประวัติ รายละเอียด
03.59
     
แผ่นที่ ๒ : วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
 
    เรื่อง  
นาที
  1. วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา (มี English Subtitle) รายละเอียด
09.12
  2. วันมาฆบูชา รายละเอียด
07.08
  3. วันวิสาขบูชา รายละเอียด
10.44
  4. วันอาสาฬหบูชา (มี English Subtitle) รายละเอียด
17.29
  5. สื่อพิเศษวันนี้วันพระ รายละเอียด
04.37
     
แผ่นที่ ๓ : พุทธสาวก สาวิกาิ
 
    เรื่อง  
นาที
  1. วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น รายละเอียด
09.00
  2. พระอุรุเวลกัสสปะ (มี English Subtitle) รายละเอียด
16.04
  3. อนาถบิณฑิกเศรษฐี (มี English Subtitle) รายละเอียด
10.40
  4. มหาอุบาสิกาวิสาขา (มี English Subtitle) รายละเอียด
13.51
  5. โปริสาท คนกินคน (มี English Subtitle) รายละเอียด
16.06
     
แผ่นที่ ๔ : เรื่องน่ารู้จากพระไตรปิฎกิ การบริหารจิต และการเจริญปัญญา
 
    เรื่อง  
นาที
  1. วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น (สั้นๆ) รายละเอียด
06.57
  2. พระโมคคัลลนะเรียนวิชาแก้ง่วง (มี English Subtitle) รายละเอียด
16.13
  3. ความสำคัญของสติและสมาธิ รายละเอียด
09.58
  4. วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น รายละเอียด
14.07
  5. ประสบการณ์ภายในจากการปฏิบัติธรรม (น้องป่าน) รายละเอียด
03.09
     
แผ่นที่ ๕ : พุทธศาสนสุภาษิต และชาดก
 
    เรื่อง  
นาที
  1. วิธีการฝึกสมาธิเบื้องต้น รายละเอียด
09.00
  2. หลักการอ่าน การเขียนพุทธศาสนสุภาษิต รายละเอียด
03.54
  3. สุขา สงฺฆสฺส สามคฺคี. (มี English Subtitle) รายละเอียด
04.27
  4. โลโกปตฺถมฺภิกา เมตฺตา. (มี English Subtitle) รายละเอียด
04.00
  5. บุญโต ตอน ผักบุ๊งจิ๋ว รายละเอียด
21.42
     
แผ่นที่ ๖ : หน้าที่ชาวพุทธ,มารยาทชาวพุทธฯ,ศาสนพิธีิ
 
    เรื่อง  
นาที
  1. การยืน รายละเอียด
04.54
  2. การเดิน รายละเอียด
06.54
  3. การนั่ง รายละเอียด
05.17
  4. การไหว้ และการกราบ รายละเอียด
06.36
  5. การปฏิบัติตนต่อพระภิกษุสงฆ์ รายละเอียด
09.52
     

*** การจัดลำดับบทเรียนในแต่ละแผ่น ได้แบ่งเป็นบทเรียนที่เป็นระดับพื้นฐานตามที่กระทรวงกำหนด สามารถใช้ประกอบการสอนจริงกับหนังสือเรียนวิชาพระพุทธศาสนา (ระดับประถม) ในแต่ละโรงพิมพ์
   
ชมรมสื่อการเรียนรู้พระพุทธศาสนา
23/2 หมู่ 3 ต.คลองหลวง อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120
028311787.0835409897    028311786
E-mail :dhammamedia@hotmail.com
dhammamedia@gmail.com