แผ่นที่ ๑ : พุทธประวัติ
 
    เรื่อง  
นาที
  1. วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น รายละเอียด
09.00
  2. ประวัติความสำคัญของพระพุทธศาสนา ป.1 รายละเอียด
03.12
  3. พุทธประวัติ ป.1 (มี English Subtitle) รายละเอียด
15.59
  4. MV พุทธประวัติ รายละเอียด
03.59
  5. บุคคลที่เกี่ยวข้องในพุทธประวัติ รายละเอียด
03.52
     
แผ่นที่ ๒ : วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
 
    เรื่อง  
นาที
  1. วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา (มี English Subtitle) รายละเอียด
09.12
  2. วันมาฆบูชา รายละเอียด
07.08
  3. วันวิสาขบูชา รายละเอียด
10.44
  4. วันอาสาฬหบูชา (มี English Subtitle) รายละเอียด
17.29
  5. สื่อพิเศษวันนี้วันพระ รายละเอียด
04.37
     
แผ่นที่ ๓ : พุทธสาวก สาวิกา
 
    เรื่อง  
นาที
  1. วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น รายละเอียด
09.00
  2. สามเณรบัณฑิต(มี English Subtitle) รายละเอียด
17.02
  3. อนาถบิณฑิกเศรษฐี(มี English Subtitle) รายละเอียด
10.40
  4. มหาอุบาสิกาวิสาขา(มี English Subtitle) รายละเอียด
13.51
  5. จิตตคฤหบดี(มี English Subtitle) รายละเอียด
15.46
     
แผ่นที่ ๔ : เรื่องน่ารู้จากพระไตรปิฎก การบริหารจิต และการเจริญปัญญา
 
    เรื่อง  
นาที
  1. วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น รายละเอียด
09.00
  2. พระสารีบุตรโปรดมารดา (มี English Subtitle) รายละเอียด
18.04
  3. ความสำคัญของสติและสมาธิ รายละเอียด
11.52
  4. MV มะพร้าวมหัศจรรย ์(ขึ้นอักษรคาราโอเกะ) รายละเอียด
01.47
  5. MV เราอยู่ในตัวคุณ (ขึ้นอักษรคาราโอเกะ) รายละเอียด
01.55
     
แผ่นที่ ๕ : พุทธศาสนสุภาษิต และชาดก
 
    เรื่อง  
นาที
  1. หลักการอ่าน การเขียนพุทธศาสนสุภาษิต รายละเอียด
03.54
  2. อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ.(มี English Subtitle) รายละเอียด
03.43
  3. มาตา มิตฺตํ สเก ฆเร.(มี English Subtitle) รายละเอียด
03.23
  4. The price of life รายละเอียด
18.07
  5.วัณณุปถชาดก (มี English Subtitle) รายละเอียด
15.34
     
แผ่นที่ ๖ : หน้าที่ชาวพุทธ,มารยาทชาวพุทธฯ,ศาสนพิธี
 
    เรื่อง  
นาที
  1. การยืน รายละเอียด
04.54
  2. การเดิน รายละเอียด
06.54
  3. การนั่ง รายละเอียด
05.17
  4. การไหว้ และการกราบ รายละเอียด
06.36
  5. การรับของ ส่งของ รายละเอียด
07.46
     

*** การจัดลำดับบทเรียนในแต่ละแผ่น ได้แบ่งเป็นบทเรียนที่เป็นระดับพื้นฐานตามที่กระทรวงกำหนด สามารถใช้ประกอบการสอนจริงกับหนังสือเรียนวิชาพระพุทธศาสนา (ระดับประถม) ในแต่ละโรงพิมพ์
   
ชมรมสื่อการเรียนรู้พระพุทธศาสนา
23/2 หมู่ 3 ต.คลองหลวง อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120
028311787.0835409897    028311786
E-mail :dhammamedia@hotmail.com
dhammamedia@gmail.com