คำอธิษฐานจิตในการสร้างบารมี ( จากหลวงพ่อ , คุณยาย )


             ด้วยบุญกุศล , ที่ข้าพเจ้าได้ตั้งใจทำทาน , รักษาศีล , เจริญภาวนา , สวดมนต์ระลึกถึง คุณพระรัตนตรัยในครั้งนี้จึงขอตั้งจิตอธิษฐานดังนี้

1. ขอให้ข้าพเจ้า , ได้บรรลุมรรคผลนิพพาน , ให้มีดวงตาเห็นธรรม , เข้าถึงพระธรรมกาย , ให้มีให้เป็นธรรมกายละเอียด , สุดละเอียด , และขอให้แทงตลอด ,ในวิชชาธรรมกาย ,ของพระต้นธาตุ ,กลางธาตุ, ปลายธาตุ , องพระนิพพาน , ทุก ๆพระนิพาน ,ให้ทะลุปรุโปร่ง ,ไปให้ถึงที่สุดแห่งธรรม ,ของวิชาธรรมกาย ,ไปทุกภพทุกชาติตราบวันเข้าสู่ที่สุดแห่งธรรม

2. ธรรมใด , ที่หลวงพ่อวัดปากน้ำภาษีเจริญ , ท่านได้บรรลุถึงแล้ว , ขอให้ข้าพเจ้า , ได้บรรลุไปให้ถึงธรรมนั้นด้วย,อย่างแตกฉา

3. ขอให้ข้าพเจ้า , ประพฤติพรหมจรรย์ , ได้โดยสะดวก , ง่ายดาย , ให้พรหมจรรย์สะอาด , บริสุทธิ์ , บริบูรณ์ ประพฤติไปได้ตลอดชีวิตตลอดรอดฝั่ง , ทุกภพทุกชาติ , ตราบวันเข้าสู่ที่สุดแห่งธรรม

4. ขอให้ข้าพเจ้า , พึงได้ความเป็นมนุษย์ , ได้เพศบริสุทธิ์ , พึงได้ลักษณะมหาบุรุษ , ครบถ้วน 32 ประการ , ให้ได้เกิดในรัตนชาติ ,ขอให้มีร่างกายที่แข็งแรง ,งดงาม , สง่า , ให้บริสุทธิ์ ทั้งกาย วาจา ใจ , ขอให้ได้บวชตลอดชีวิต ไปทุกภพทุกชาติ , ตราบวันเข้าสู่ที่สุดแห่งธรรม

5. ขอให้ข้าพเจ้า , เป็นนักสร้างบารมีที่ดีตลอดไป , ขึ้นชื่อว่าบารมีทั้งหลาย ทั้ง 30 ทัศ , ทั้งอุปบารมี , ปรมัตถบารมี , ขอให้ข้าพเจ้าได้สร้างได้ดีที่สุด ,ให้เต็มเปี่ยม , สำเร็จบริบูรณ์ ทุกภพทุกชาติ , ตราบวันเข้าสู่ที่สุดแห่งธรรม

6.ขอให้จิตใจของข้าพเจ้า , หนักแน่น , มั่นคง , แน่วแน่ ,ในการสร้างบุญสร้างบารมี ,ให้ยิ่งๆ ขึ้นไป , อย่าได้หวั่นไหวในโลกธรรมทั้งปวง, อย่าได้หวั่นไหวในกามคุณทั้งหลาย , อย่าได้หลงไหลยินดีในเพศตรงข้าม, ขอให้มีจิตใจที่มั่นคง , อยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตลอดเวลา

7. ความประมาท , อย่าได้เกิดขึ้นแก่ข้าพเจ้า ,ให้ตักเตือนสั่งสอนตนเองได้ตลอดเวลา ,ให้หนักแน่น มั่นคง , อยู่ในเส้นทางพระรัตนตรัย, สิ่งใดที่ผิดศีล ,ผิดธรรม , ผิดวินัย ,อย่าให้ข้าพเจ้า , ได้กระทำสิ่งเหล่านี้เลย , ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป , ทุกภพทุกชาติ , ตราบวันเข้าสู่ที่สุดแห่งธรรม

8. ขอให้มีดวงปัญญาสว่างไสว , มีสติปัญญาที่เฉียบแหลมเป็นเลิศ , ไหวพริบและปฏิภาณที่ว่องไวเป็นเลิศ , ขอให้ทำหน้าที่ , ที่ได้รับมอบหมายได้สำเร็จบริบูรณ์ , ให้ดีที่สุด , อย่าได้มีสิ่งใดสิ่งหนึ่ง , ขาดตกบกพร่องได้เลย , ให้พบแต่คำว่า , สำเร็จ ๆๆ , ไปทุกภพทุกชาติ , ตราบวันเข้าสู่ที่สุดแห่งธรรม

9. สิ่งใดที่เป็นบาป , เป็นอกุศล , กิเลสอาสวะทั้งหลาย , ราคะ , โทสะ , โมหะ , สังโยชน์ , เบื้องสูง , เบื้องต่ำ , กามคุณทั้งห้า , ความชั่ว ความเลวทรามทั้งปวง ,นิสัยอุปนิสัยที่ไม่ดี ,ที่สกปรกลามก ,ที่ติดตัวมากี่ภพ กี่ชาติ ก็ตาม,ให้หลุดหมดไปจาก , ขันธสันดานของข้าพเจ้า , ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป , ทุกภพทุกชาติ , ตราบวันเข้าสู่ที่สุดแห่งธรรม

10. สิ่งใดที่เป็นบุญ , เป็นกุศล , เป็นความดี , ความประเสริฐ ,ที่จะเป็นเหตุ , เป็นปัจจัย , เกื้อกูลต่อการบรรลุมรรคผล , เกื้อกูลต่อการบรรลุธรรมกายในตัว , ขอให้ข้าพเจ้าได้คิด , ได้พูด , ได้ลงมือปฏิบัติ, ด้วยกาย วาจา ใจ , ให้สะอาด บริสุทธิ์ บริบูรณ์, เกิดขึ้นในตัวของข้าพเจ้า,ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ,ทุกภพทุกชาติ, ตราบวันเข้าสู่ที่สุดแห่งธรรม

11. ขอให้มีความอดทนเป็นเลิศ, มีความเพียรพยายามเป็นเลิศ,มีความอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นเลิศ ,ไม่มีข้อแม้ ,ไม่มีเงื่อนไขในการสร้างบารมี ,ขอให้มงคลทั้ง 38 ประการ , จงบังเกิดขึ้นแก่ข้าพเจ้า , ได้โดยง่ายดาย, และให้ได้เกิดในแวดวงบุญ , ของบัณฑิต นักปราชญ์ , ไปทุกภพทุกชาติ , ตราบวันเข้าสู่ที่สุดแห่งธรรม

12. ขอให้ข้าพเจ้า , สมบูรณ์พร้อมด้วย , รูปสมบัติ ,คุณสมบัติ ,ทรัพย์สมบัติ ,บริวารสมบัติ ,โภคทรัพย์สมบัติ อริยสมบัติ , ทั้งหยาบ , ทั้งละเอียด , ทั้งภายใน , ทั้งภายนอก , ทั้งลาภยศ , สรรเสริญ สุข , ที่อยู่อาศัย , ให้เจริญด้วย อายุ ,วรรณะ , สุขะ ,พละ , ปฏิภาณ , ธนสารสมบัติ สมบัติใด ๆ ก็ตาม ที่เป็นเหตุ เป็นปัจจัย , เกื้อกูลต่อการสร้างบุญบารมี , เกื้อกูลต่อการบรรลุมรรคผล , เกื้อกูลต่อการบรรลุธรรมกายแล้ว ,ขอให้ทรัพย์สมบัติเหล่านั้น , จงบังเกิดแก่ข้าพเจ้า , ให้สามารถจับจ่ายให้สอย , ในการสร้างบุญบารมี , ได้ไม่รู้จักหมดจักสิ้น , ไปทุกภพทุกชาติ , ตราบวันเข้าสู่ที่สุดแห่งธรรม

13. ตราบใดที่ปราบกิเลสไม่สำเร็จ , เวลาจะละโลก , ขอให้ข้าพเจ้ามีสติ , ร่วงโรยไปโดยสะดวก , ง่ายดาย , เหมือนออกจากบ้านหนึ่ง , ไปสู่อีกบ้านหนึ่ง , หรือเหมือนกับพระผู้มีพระภาคเจ้า , ออกจากนิโรธสมาบัติ , มีแต่ความสุขกาย , สุขใจ ตลอดไป ,ทุกภพทุกชาติ , ตราบวันเข้าสู่ที่สุดแห่งธรรม

14. ขอให้ข้าพเจ้าเป็นต้นบุญ , ผู้นำบุญใหญ่ , ที่จะขยายธรรมกาย , ไปสู่ชาวโลก , บุคคลใดก็ตาม, ที่เคยเป็นญาติมิตรเคยสร้างบุญสร้างบารมีร่วมกันมา , ขอให้อายตนบุญ ,ได้ดึงดูดท่านเหล่านั้น ,ให้มาสร้างบุญบารมี , ให้ยิ่ง ๆ ขึ้นไป , อย่าให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง , หลุดไปจากวงบุญของการสร้างบารมีนี้ , ไปทุกภพทุกชาติ , ตราบวันเข้าสู่ที่สุดแห่งธรรม

15. ขอให้ข้าพเจ้า , ได้สร้างบารมี , ติดตาม หลวงพ่อธัมมชโย , และหมู่คณะ , ไปได้ตลอดรอดฝั่ง , ทุกภพทุกชาติ , ตราบวันเข้าสู่ที่สุดแห่งธรรมเทอญ

 

ใส่ความเห็น

อีเมล์ของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

*