download PDF_หนังสือคู่มือการอบรมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติธรรม

โรงเรียนดี ศรีตำบล(ครูทั่วประเทศ)

โดยคลิิ๊กที่นี่หรือภาพหนังสือด้านล่างครับ

ความเข้าใจหลักสูตรประกอบโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติธรรม

หลักสูตรครูทั่วประเทศ โรงเรียนดีศรีตำบล

               ก่อนที่จะทำความเข้าใจกับหลักสูตรประกอบโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติธรรมสำหรับครูทั่วประเทศ โรงเรียนดีศรีตำบล เป็นที่ทราบกันดีแล้วว่า การจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติธรรมนี้ ได้รับการพัฒนา และจัดสัมมนามาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่รอบผู้บริหาร บวร. ประกอบด้วย ผู้บริหารโรงเรียน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาและพระภิกษุนักพัฒนาในตำบลในรุ่นที่ผ่านมา ซึ่งเป็นการให้ข้อมูลในเชิงนโยบาย สำหรับรุ่นนี้เป็นการสัมมนาครูยกโรงเรียนของโรงเรียนดีศรีตำบลที่จัดดำเนินกันเป็นระนาบกว้าง ในช่วงเวลาเดียวกันถึง ๘๒ ไซท์ทั่วประเทศ ผู้ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการสัมมนาในครั้งนี้จึงควรจะมีความรู้ ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับโรงเรียนดีศรีตำบลให้ชัดเจนเสียก่อน และเพื่อให้ง่ายรวมทั้งประหยัดเวลาในการนำความเข้าใจ จึงจะนำเสนอเป็นภาพรวมในประเด็นต่างๆ ดังนี้

              โรงเรียนดีศรีตำบลคืออะไร

ชื่อเดิม “โรงเรียนดีประจำตำบล”

โรงเรียนดีประจำตำบล จำนวน ๖,๕๔๕ โรงเรียน

                  เป็นเป้าหมายที่กระทรวงศึกษาธิการมีความตั้งใจเพื่อลดช่องว่างระหว่างโรงเรียนชนบทและโรงเรียนในเมือง เพื่อให้เกิดโรงเรียนดีประจำตำบล เป็นโรงเรียนที่มีมาตรฐานคุณภาพสำหรับเด็กในท้องถิ่นชนบท ซึ่งถือเป็นผู้ด้อยโอกาสในการรับบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพ เมื่อเปรียบเทียบกับเด็กในเขตเมือง

                   ในปีงบประมาณ ๒๕๕๔ กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงกำหนดนโยบายการพัฒนา “โรงเรียนคุณภาพ” ในท้องถิ่นชนบทเพื่อให้มีความเพียบพร้อมที่จะเป็นต้นแบบ หรือศูนย์สาธิตการให้การศึกษาที่มีคุณภาพ ตลอดจนเป็นศูนย์รวมหรือเป็นแหล่งการเรียนรู้ของชุมชน ทำให้ชุมชนมีส่วนร่วมและเกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของเชื่อมั่นและศรัทธาในการปฏิบัติงานของโรงเรียน และไม่จำเป็นต้องส่งบุตรหลานไปเรียนในเมือง นำไปสู่การลดค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง การสร้างสรรค์คุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน โดยโรงเรียนและชุมชนสามารถจัดกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ บริการและเชื่อมความสัมพันธ์กับชุมชนได้อย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ

                    ดังนั้น เพื่อให้เด็กและเยาวชนที่อาศัยอยู่ในท้องถิ่นชนบทได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ และรองรับการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองอย่างเป็นรูปธรรมทั้งทางด้านคุณภาพ โอกาส และการมีส่วนร่วมของชุมชนและท้องถิ่น กระทรวงศึกษาธิการ จึงดำเนินนโยบายโครงการโรงเรียนดีประจำตำบล

                    โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญ ๓ ประการ คือ

๑.      เพื่อพัฒนาโรงเรียนในท้องถิ่นชนบทให้เป็นโรงเรียนคุณภาพ มีความพร้อมและความเข้มแข็งทั้งทางด้านวิชาการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อาชีพและการพัฒนาสุขภาพอนามัย เป็นศูนย์บริการวิชาการสำหรับโรงเรียนต่างๆที่อยู่ใกล้เคียงและมีกิจกรรมบริการชุมชน  นำไปสู่ความเข้มแข็งของโรงเรียนและรองรับการกระจายอำนาจ

๒.     เพื่อเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษา ที่มีคุณภาพสำหรับนักเรียนในท้องถิ่นชนบท

๓.     เพื่อส่งเสริมความร่วมมือและการมีส่วนร่วมจากชุมชน องค์กรปกครอง

แนวทางการพัฒนา

          โรงเรียนดีประจำตำบลต้องได้รับการพัฒนาให้เป็นโรงเรียนคุณภาพของชุมชน และเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม โดยกำหนดคุณสมบัติหรือ “ภาพลักษณ์” ของโรงเรียนเพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาที่ต้องการ คือ

 • เป็นโรงเรียนที่มีมาตรฐานคุณภาพระดับสูง มีความเข้มแข็งทั้งด้านวิชาการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ดนตรี กีฬา ศิลปะ และจิตสาธารณะ โดยมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนอยู่ในระดับสูงไม่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน ๔ กลุ่มสาระหลัก

 • เป็นโรงเรียนที่มีความพร้อมด้านกายภาพที่มีความสะอาด ร่มรื่น ปลอดภัย

 • เป็นโรงเรียน “ทำมาหากิน” ที่เน้นการพัฒนาพื้นฐานด้านอาชีพ และการมีรายได้ระหว่างเรียน

 • เป็น “โรงเรียนของชุมชน” ที่มีความร่วมมือกับท้องถิ่นและบริการชุมชนอย่างเข้มแข็ง

กระบวนการและเกณฑ์การคัดเลือกโรงเรียนดีประจำตำบล

กระบวนการคัดเลือกโรงเรียนเป้าหมาย

๑. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคัดเลือกโรงเรียนที่มีคุณลักษณะตามเกณฑ์ การคัดเลือกโรงเรียนดีประจำตำบลดังระบุในโครงการ ตำบลละ ๑ โรงเรียนในเขตบริการที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษารับผิดชอบ (ยกเว้นตำบลที่มีโรงเรียนดีประจำตำบลในปีงบประมาณ ๒๕๕๓ ที่เพิ่งได้รับการคัดเลือกไปแล้ว และตำบลอื่นๆ ที่มีโรงเรียน แต่ไม่มีคุณลักษณะตามเกณฑ์ ของโรงเรียนดีประจำตำบล) โดยทุกโรงต้องผ่านความเห็นชอบจาก “ประชาคม” หรือภาคีที่ประกอบด้วย ครู ผู้ปกครองชุมชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ ร่วมกำหนดโรงเรียนเป้าหมายและร่วมพัฒนา มีแนวทางเสนอแนะดังนี้

๑.๑ ประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนและชุมชน ที่มีความพร้อมและคุณลักษณะตามเกณฑ์ สมัครเข้ารับคัดเลือกเป็นโรงเรียนดีประจำตำบล

๑.๒ ประชุมคณะกรรมการฯ เกี่ยวกับแนวทางการคัดเลือกโรงเรียน เพื่อให้ได้โรงเรียนเป้าหมายที่ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และฝ่ายปกครองเห็นพ้องที่จะดูแลช่วยเหลือโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนคุณภาพของตำบล สามารถปฏิบัติงานได้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ บนพื้นฐานเงื่อนไขและข้อมูลตาม School mapping ของสำนักงานพื้นที่การศึกษา

๒.เพื่อให้ได้โรงเรียนที่มีความเหมาะสมและท้องถิ่นมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง คณะกรรมการฯ ควรประชุมร่วมกับชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของตำบลนั้นๆ เพื่อร่วมพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนดีประจำตำบลนั้นๆ

๓. ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจัดเรียงลำดับโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกตามความจำเป็นเพื่อเข้ารับการพัฒนาก่อนหลัง พร้อมระบุเหตุผลของการจัดเรียงลำดับโดยแนบเอกสารรายงานการประชุมการคัดเลือก (ร่าง) บันทึกความเข้าใจ ความร่วมมือในการพัฒนาโรงเรียนดีประจำตำบล และข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน ตามแบบฟอร์มที่กำหนด โดยบันทึกข้อมูลทั้งหมดลงแผ่น CD ส่ง สพฐ. ภายในวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๓

เกณฑ์การคัดเลือก โรงเรียนดีประจำตำบล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔

๑. โรงเรียนตั้งอยู่ในท้องถิ่นชนบทระดับตำบล (นอกเขตเทศบาลเมือง เทศบาลนคร ไม่ใช่โรงเรียนที่ตั้งอยู่ในตัวอำเภอ หรือเกณฑ์อื่นๆ)

๒.โรงเรียนเปิดสอนระดับประถมศึกษา หรือโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา (ถึง ม. ๓) หรือโรงเรียนมัธยมระดับตำบล โดยมีศักยภาพในการยกระดับคุณภาพ สามารถดึงดูดนักเรียนให้มาเรียนมากขึ้น ตลอดจนรองรับนักเรียนด้อยโอกาส เด็กพิการเรียนร่วม เป็นต้น

๓.โรงเรียนมีพื้นฐานความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมที่จะมามีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็ง

๔.โรงเรียนมีบริเวณพื้นที่กว้างขวางเพียงพอต่อการจัดหรือพัฒนากิจกรรมต่างๆ ตามโครงการเพื่อรองรับการขยายตัวของจำนวนนักเรียนที่เพิ่มขึ้น

๕.โรงเรียนตั้งอยู่ในพื้นที่เป็นศูนย์กลางระหว่าง โรงเรียนด้วยกัน และระหว่างชุมชนโดยมีโรงเรียนขนาดเล็กเป็นเครือข่ายตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงรัศมี ๖ กิโลเมตร เพื่อสามารถดึงดูดนักเรียนมาเรียนร่วม

๖. ผู้บริหารโรงเรียนมีความมุ่งมั่นและมีศักยภาพอย่างสูง ในการบริหารโรงเรียน แบบมีส่วนร่วม ครูและผู้บริหารโรงเรียนมีความพร้อมในการรองรับการพัฒนา

๗. ไม่ใช่โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ Education Hub โครงการยกระดับคุณภาพโรงเรียน สู่มาตรฐานสากล (โรงเรียนมัธยมศึกษาประจำจังหวัด ๕๐๐ โรง) โครงการสร้างความเข้มแข็งโรงเรียนในฝัน (โรงเรียนประจำอำเภอ ๒,๕๐๐ โรง) และโรงเรียนดีประจำตำบล ๑๘๒ โรง

 

8 Comments

 • •Japanเด็กเดินไปและกลับจากโรงเรียน บ้านใกล้โรงเรียน เป็นเป้าหมายที่กระทรวงศึกษาธิการ มีความตั้งใจ เพื่อลดช่องว่าง ระหว่างโรงเรียนชนบท และโรงเรียนในเมือง เพื่อให้เกิด โรงเรียนดีประจำตำบล เป็นโรงเรียนที่มีมาตรฐานคุณภาพสำหรับเด็กในท้องถิ่นชนบท ซึ่’เป็นผู้ด้อยโอกาสในการรับบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพ เมื่อ เปรียบเทียบกับเด็กในเขตเมือง

 • การศึกษาโครงการพัฒนาโรงเรียนดี ศรีตำบล : กรณีศึกษาโรงเรียนวัดกลางคลองสาม และโรงเรียนวัดตะวันเรือง
  มีข้อมูลชื่อ 2 โรงเรียนส.พ.ฐ (อ-ม.3)ในส.พ.ป.เขตปทุมธานี family.โรงเรียนวัดกลางคลองสามต.คลองสาม และโรงเรียนวัดตะวันเรืองต.คลองสี่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปทุมธานี เขต 1

 • “การศึกษานั้นสามารถเปลี่ยนชีวิตผู้ศึกษาให้สูงกว่าพื้นเดิม คนที่มีการศึกษาดี จะได้อะไรก็ดีกว่า ประณีตกว่าผู้อื่น คนมีวิชาเท่ากับได้สมบัติจักรพรรดิ กินใช้ไม่หมด”

 • ปาริชาต ยานะวิมุติ พูดว่า:

  การจัดการศึกษาของโรงเรียนดีศรีตำบลนั้นเป็นการสร้างเกราะคุ้มกันให้กับเด็กยุคไอทีเป็นอย่างดีเพราะเราต้องสอนให้เขาเป็นคนดีก่อนเก่งจะตามมาเองค่ะ

 • ปาริชาต ยานะวิมุติ พูดว่า:

  เตรียมพร้อมรับการประเมินโรงเรียนดีศรีตำบลค่ะ 19 กุมภาพันธ์นี้

 • ครูแกนนำ พูดว่า:

  พร้อมรับการประเมินโรงเรียนดีศรีตำบล 1 มีนาคม2556 ขอบคุณโครงการดีๆๆค่ะ

 • csp พูดว่า:

  ขอบคุณมากๆเลยครับ อนุโมทนา ด้วยคนครับ

ใส่ความเห็น

อีเมล์ของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

*